Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol35/2p/n8hvsvygn5d1688/placeringsekonomerna.se/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2367
Tillsyn och tillstånd | Placeringsekonomerna

TILLSYN OCH TILLSTÅND

Försäkringsdistribution

Placeringsekonomerna har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution att förmedla livförsäkringar i samtliga klasser, investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsdistribution direkt, förmedling av fondandelar samt förmedling av olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Finansinspektionen ska på begäran av Dig som kund eller andra informera om rätten för en anställd på Placeringsekonomerna att förmedla försäkringar är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Finansinspektionens hemsida

Ansvarsförsäkring

Placeringsekonomerna omfattas av Ansvarsförsäkringar för ren förmögenhetsskada. Försäkringarna gäller för eventuell skadeståndsskyldighet som Placeringsekonomerna kan ådra sig i samband med investeringstjänster och försäkringsdistribution.

Försäkringsdistribution
Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Placeringsekonomerna kan ådra sig i samband med försäkringsdistribution.
Placeringsekonomerna AB har professionsansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget AIG Europe Limited.
Om kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som kunden anser att Placeringsekonomerna har vållat, har kund möjlighet att rikta
krav direkt mot AIG Europe Limited. Om kunden vill göra anspråk på skadestånd måste kunden underrätta Placeringsekonomerna om detta inom skälig tid efter det att kunden har märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.
Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsdistribution är EUR I 250 000 och den högsta
ersättningen som kan betalas ut under ett år är EUR 1 850 000.

Investeringsrådgivning
Försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Placeringsekonomerna kan ådra sig i samband med investeringsrådgivning.
Placeringsekonomerna AB har professionsansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget AIG Europe Limited.
Om kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som kunden anser att Placeringsekonomerna har vållat, har kund möjlighet att rikta
krav direkt mot AIG Europe Limited. Om kunden vill göra anspråk på skadestånd måste kunden underrätta Placeringsekonomerna om detta inom skälig tid efter det att kunden har märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.
Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem miljoner kronor och den
högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är
50 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp skall täckas av Garantum Partner.

Investeringsrådgivning

Placeringsekonomerna är anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Placeringsekonomerna marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Partner AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Partner AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Läs mer på Garantum Partners hemsida